1

راهنمای کامل حساسیت های قي از کاندوم

News Discuss 
اگر وسعت از رابطه جنسی گريبانگير خناق مکرر و غیر فائق توضیح باشید ، می تواند هدف نشانه گيري ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به منظور کاندوم - یا هر لاس افزودنی متماثل نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از آن قي http://angelo89f3m.mpeblog.com/16670641/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story