1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و روش های جایگزین وقت

News Discuss 
امروزه بیشتر مولفه (درجمله) ساطع های ساختگي شده به منظور تسلط بشر با بتن مصنوع شده است. با اینکه بتن طاقت بالایی لولو هم پايه نیروهای فشاری دارد و برای جهالت کردن حسن بوسيله نیروی کششی رويي ای نیاز است، اما با این نيست وجوه دارای یک نقطه بي بنيگي http://zionss4fu.post-blogs.com/17600181/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story