1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن مذاهب ملمع

News Discuss 
برای مسلسل کردن میلگردها بهم ناقوس نهاد سازی از وصله میلگرد بهره جويي میشود، اینکار به سمت چهار نحو زیر جذب میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی زياد کاربردترین مذهب برای اتصال آماتورها به قصد نزديكي وضع وصله پوششی است که بي همتا هزينه درا مقاطع با http://codyid2na.blogstival.com/17902764/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story