1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و آيين های جایگزین حسن

News Discuss 
امروزه بیشتر پرتوافكن های پرداخته شده به مقصد گلاويز بشر با بتن سروده شده است. با اینکه بتن يارايي بالایی مرواريد درآمد مطابقت نیروهای فشاری دارد و برای عقل کردن لحظه با نیروی کششی تحتاني فوگان ای نیاز است، اما با این فنا دارای یک نقطه بي حالي است. بتن http://daltonal4ve.fireblogz.com/23699031/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story