1

چگونه برای جلوگیری از اتلاف نقد با کتری قوری؟

News Discuss 
رابرت پناک از سال ۱۹۹۶ بدین سو در مجموعهای از کتاب و مقاله از اصطلاح ناتورالیسم روشمند برای روشنسازی این معنا استفاده کرد که روش علمی خود را به توضیحات طبیعی محدود کرده پروای وجود یا نبود امر فرا طبیعی نمیکند و آنطور که آفرینش گرایان و مدافعان نظریه https://bookmarkangaroo.com/story13300200/%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story