1

ريز فضاهاي اداري موزه و از دیدگاه های مشرف به مکان های نمادین خارج برخوردار است

News Discuss 
ريز فضاهاي اداري موزه و از دیدگاه های مشرف به مکان های نمادین خارج برخوردار است اینگونه است که چشم انداز تاریخی در روایت نمایشگاه دخیل می شود. همه جلد ها با استفاده از یک ستون در نظر گرفته شده است و به تصویر موزه سختی می بخشد ، مناطق https://telegra.ph/%D8%B1%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-10-24

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story