1

بشقاب غذاخوری Money آزمایش

News Discuss 
نویسندهٔ کتاب اشعیا (۴۰-۵۴) از افکار پارسیها بهرهمند شده؛ چنانکه آیات اشعیا (چهل و یک: ۲-۳؛ چهل و دو: ۱-۷؛ ۴۳:۱۴ و ۴۴:۲۸ و چهل و پنج: ۱-۵، ۱۳-۱۴؛ چهل و هشت: ۱۴-۱۵) با محتوای استوانهٔ کوروش موازی است؛ بنابراین، هردوی آنها از یک منبع مشترک استفاده کردهاند که https://kbookmarking.com/story13279793/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story